І. Загальні положення

1.1. Статут Рокитнівського навчально-виховного комплексу “Школа І ступеня – гімназія” Рокитнівської районної ради Рівненської області розроблено на підставі примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 року № 284 та затверджений рішенням сесії  Рокитнівської районної ради від 25.09.2009 №330

Рокитнівський навчально-виховний комплекс “Школа І ступеня – гімназія” Рокитнівської районної ради Рівненської області знаходиться у спільній власності територіальних громад  Рокитнівського району та є правонаступником Рокитнівський НВК “Школа І ст. – гімназія” Рокитнівського району Рівненської області.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 34200 Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. Незалежності, 32.

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлений кошторис, який затверджений начальником відділу освіти, печатку із зображенням герба, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Рокитнівська районна рада.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головним завданням школи є:

–        забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

–        виховання громадянина України;

–        виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

–        формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

–        розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

–        реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань;

–        виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина,  свідомого ставлення до свого здоров'я, здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я учнів;

–        створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.7. НВК “Школа І ст. – гімназія” у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", власного статуту.

1.8. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах
компетенції, передбаченої чинним законодавством України, та власним статутом.

1.9. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

·         безпечні умови освітньої діяльності;

·         дотримання державних стандартів освіти;

·         дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

·         дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У НВК визначена українська мова навчання, і запроваджено профільне вивчення предметі, може запроваджуватись поглиблене вивчення предметів за рішенням ради навчального закладу.

Профільне навчання в гімназійних 6–8 класах і допрофільне у 4–5 класах організовано за програмами природничо-математичного та філологічного напрямків в світлі Концепції профільного навчання старшої школи МОН України від 30.05.2003 р. №1/9-273.

Основне завдання профільного навчання у закладі – створення умов для врахування і розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів у процесі їх підготовки.

1.11. НВК має право:

·         проходити в установленому порядку державну атестацію;

·         визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

·         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

·         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

·         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково -дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечать законодавству України;

·         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

·         бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

·         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

·         залишити у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

·         розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,  лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У складі НВК функціонують кафедри:

·         мовно-літературних дисциплін;

·         іноземних мов;

·         фізико-математичних дисциплін;

·         суспільно-природничих дисциплін;

·         виховної роботи;

·         догімназійної підготовки.

НВК має право відкривати при потребі і інші кафедри. .

1.13. В НВК існує психологічна служба. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується засновником (власником) і здійснюється районною лікарнею.

1.14. Взаємовідносини НВК з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Структура НВК

 

2.1. НВК створюється у складі І - III ступенів (відповідно 1 – 11(12) класи середньої загальноосвітньої школи) для учнів віком від 6 до 17 (18) років.

Згідно з рішенням засновника НВК термін навчання в ній може бути таким, як у школі І - III ступенів.

2.2. До 1 класу гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір.        

Умови конкурсу розробляються дирекцією НВК за участю органів громадського самоврядування, відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389.

2.3. Мікрорайон для НВК не встановлюється. Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

2.4. Кількість учнів у НВК встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора.

2.5. Іноземці приймаються до НВК відповідно до Закону України від 4 лютого 1994 року «Про правовий статус іноземців».

2.6. Наповнюваність класів, груп, їх поділ для вивчення профільних та інших предметів визначаються Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради НВК може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.    

2.7. Згідно з рішенням засновника НВК має власний гуртожиток, може працювати в режимі школи повного дня, школи-інтернату.

 

III. Організація навчально-виховного процесу

 

3.1. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою НВК.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план НВК погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків  та режим роботи .

3.3. Відповідно до робочого навчального плану НВК педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники з предметів державного компонента, що допущені Міністерством освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання. Навчальні програми, підручники та посібники, що розроблені працівниками НВК, вищих навчальних закладів, науково - дослідних центрів можуть використовуватись у навчально-виховному процесі після експертизи в Міністерстві освіти і науки України.

3.4. Педагогічні працівники НВК можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково - методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3.5. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, а також відвідування факультативів, занять у гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У НВК можуть проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

3.6. НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.7. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти(крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

3.8. У школі першого ступеня навчання для учнів і за бажанням їхніх батьків або осіб, які замінюють, при наявності належно - матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись  групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК на підстави заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

3.9. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України).

3.10. За погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації
запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 3О календарних днів.

3.11. Тривалість уроку в НВК становить 40 хвилин.  В НВК встановлюється така тривалість перерв між уроками, яка дозволяє організувати активний відпочинок дітей і їх гаряче харчування, але не менше 10 хвилин.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом, радою НВК і затверджується його директором.

Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім обов'язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.14. У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому догімназійному класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, в інших згідно з  вимогами нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.16. Відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань, який є обов'язковим і основним, його результати відображаються у класному журналі в окремій колонці.

Річні підсумкові бали виставляються обов'язково.

3.17. Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з НВК і за сприяння відділу освіти районної державної адміністрації переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням з НВК, вони мають право оскаржити дії директора у раді НВК. За поданням ради відповідним структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

За учнями, які навчаються в НВК, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

3.18. Навчання у НВК завершується складанням випускних екзаменів, за результатами яких видається документ про освіту зразка, затверджено Кабінетом Міністрів України.

У документ про освіту (свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої дванадцятибальної системи оцінювання знань учнів.

Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку, передбаченому Інструкцією освіти України.

3.19. Порядок оцінювання навчальних досягнень учнів НВК, проведення екзаменів, переведення та випуску, звільнення від перевідних та випускних екзаменів, нагородження за успіхи у навчанні визначаються Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

3.20. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

3.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається відповідним  Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти

3.22. Учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається відповідний документ про освіту:

·         по закінченні початкової школи - табель успішності;

·         по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

·         по закінченні НВК - атестат про повну загальну середню освіту.

        3.23. За успіхи у навчанні для учнів встановлюють такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист, Похвальна грамота.

 

IV. Учасники навчально-виховного процесу

 

4.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, та статутом НВК.

4.2. Учасниками навчально-виховного процесу НВК є:

·         учні;

·         керівники;

·         педагогічні працівники, психолог;

·         батьки (особи, які їх замінюють);

·         представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

4.3. Учні мають право на:

·         вибір профілів, форми навчання, факультативів, спецкурсів, індивідуальних програм, позакласних занять;

·         користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою НВК;

·         отримання інформації з усіх галузей знань;

·                  участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково - практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

·         участь у громадському самоврядуванні НВК (особисту або через своїх представників);

·         участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

·         участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

·         захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь, гідність;

·         безпечні й нешкідливі умови навчання та праці.

 

4.4. Учні зобов'язані:

·         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

·         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

·         виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового
розпорядку;

·         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

·         дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

·         дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

·         у випадку пропуску занять пред'являти довідку або підтверджуючий документ;

·         знати і дотримуватися правил техніки безпеки на уроках, вуличного руху на вулицях, поведінки на воді, протипожежної безпеки;

·         у випадку нанесення матеріальних збитків закладу, відшкодувати їх;

·         повністю і ефективно використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків;

·         дбати про красу рідної мови.

4.5. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, в певних випадках — професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

4.6.     Педагогічні працівники мають право на:

·         захист професійної честі, гідності;

·                  участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

·         проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до чинних нормативних документів;

·         вільний вибір форм, методів, засобів навчання, отримання педагогічного звання;

·         участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

·         користування оплачуваною відпусткою, передбаченою чинним законодавством;

·         отримання компенсації у разі втрати роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи НВК;

·         підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку за однією із форм: курси, стажування, творча відпустка тривалістю від одного до шести місяців як в Україні, так і за кордоном;

·         на моральне і матеріальне стимулювання;

·         на повагу і ввічливе ставлення з боку учнів, батьків учнів, колег та адміністрації школи;

·         викликати учнів на додаткові заняття.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

4.7. Педагогічні працівники зобов'язані:

·         виконувати статут НВК, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·         забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;

·         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших чеснот;

·         виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

·         готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

·         дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

·         захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

·         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

·         виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

4.8. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.9. Педагогічні працівники, які не відповідають посаді, яку вони обіймають, за результатами атестації, або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку НВК, не виконують посадові обов'язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

4.10. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти.

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

·         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в гімназії;

·         звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

·         брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК;

·         захищати в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

·         на повну інформацію, що стосується їх дитини;

·         на ввічливе і доброзичливе ставлення з боку вчителів, дітей, і їхніх батьків;

·         бути присутнім на уроках за домовленістю з адміністрацією закладу, учителем;

·         на своєчасну інформацію про майбутнє медичне щеплення дитини, на відмову у щепленні.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

·         постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

·         поважати гідність дитини; виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

·         сприяти здобуттю дітьми освіти у НВК або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

·         виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

НВК надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

 

4.13. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей, а також за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, НВК може виступати позивачем у суді з питання позбавлення їх батьківських прав.

 

4.14. Представники громадськості мають право:

·         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

·         керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

·                  сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

·         проводити консультації для педагогічних працівників;

·         брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

4.15. Представники громадськості зобов'язані:

·         дотримуватися статуту НВК, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

·         дотримуватися етики поведінки та моралі;

·         захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються чинним законодавством, власним статутом НВК.

 

4.16.   За успіхи в навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу НВК встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення, які визначаються її статутом:

·         грамота;
подяка;

·         занесення на дошку Пошани;

·         похвальний лист;

·         грошова премія.

 

4.17. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством, статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку НВК.

 

V. УПРАВЛІННЯ НВК

 

5.1.     Управління НВК здійснюється її засновником – Рокитнівською районною радою і відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації в межах делегованих  повноважень.

Безпосереднє управління НВК здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вишу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки. Директор призначається і звільняється відділом освіти за погодженням із засновником з дотриманням чинного законодавства.

Органом громадського самоврядування закладу є загальнобатьківська конференція, що скликається менше одного разу на рік.

 

5.2.     Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК та затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 

5.3.     Вищим органом громадського самоврядування НВК є конференція. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

·         працівників НВК - зборами трудового колективу;

·         учнями - класними зборами;

·         батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Кількість делегатів від кожної категорії визначається радою НВК. Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради НВК, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник.

Конференція:

·         обирає раду НВК, її голову, встановлює термін їх повноважень;

·         заслуховує звіт директора і голови ради НВК про їхню роботу, дає їм оцінку відкритим голосуванням;

·         затверджує основні напрями вдосконалення діяльності НВК, розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

·         приймає рішення про стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників; у разі, коли директор не справляється зі своїми обов'язками, порушує клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

 

5.4.         У період між конференціями діє рада НВК.

Основними завданнями ради є:

·         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

·         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

·         формування навичок здорового способу життя;

·         створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

·         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;

·         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

·         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

·         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

·         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

·         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

·                  зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.5.     До ради НВК обираються пропорційно представники від працівників закладу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється на третину.

Рада навчального закладу діє на засадах:

·         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

·         дотримання вимог законодавства України;

·         колегіальності ухвалення рішень;

·         добровільності і рівноправності членства;

·         гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засідання не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада НВК:

·         організовує виконання рішень конференцій;

·         вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

·         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за виконанням статуту НВК;

·         затверджує режим роботи НВК;

·         сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

·         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

·         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

·         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

·         заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

·         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

·         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

·         виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

·         вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

·         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

·         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

·         розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

·         розглядає питання родинного виховання;

·         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

·         сприяє педагогічній освіті батьків;

·         сприяє поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань;

·         розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

·         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

·         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

·         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

5.6.     При навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти батьківський комітет та інші органи громадського самоврядування.

5.7 Метою діяльності батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

5.8. Основними завданнями діяльності батьківського комітету є: сприяння створенню умов для: формування розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні; формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин; захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей; здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді; запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності; всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності іх виховного впливу на дітей; залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи; організації роботи з розповсюдження психологічного навчання і виховання дітей; вирішення розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою. 

5.9. Комітет школи формується з голів усіх комітетів класів та з інших батьків, за рекомендацію комітетів класів або ради закладу. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою школи. Комітет школи у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у школі. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальноосвітніх зборів батьків закладу питання, що потребує розгляду загальними зборами, можуть виноситись на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності – відповідного органу управління освітою у 10-денний термін. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбувається на батьківських зборах. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендації директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. План роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

5.10. Права та обов’язки комітетів.

Комітети мають право: брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах; встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги загальноосвітньому навчальному закладу, захисту здоров’яі життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі; вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати доведені до відома батьків; звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та окремих питань, що турбують батьків.

5.11.   Директор НВК:

·         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

·         забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені НВК;

·         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами НВК, затверджує після погодження з радою НВК кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків, є розпорядником кредитів;

·         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

·         організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

·         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

·         призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок;

·         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

·         здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

·         за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників НВК;

·         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників.
пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання:

·         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками.
педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

5.12. Науково-методична рада є головним органом управління науково-методичної роботи в НВК. НМР є органом колегіального обговорення різних проблем щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, оцінок прийняття певних перспективних рішень.

Організація науково-методичної ради:

·         НМР збирається три - чотири рази на рік;

·         у структурі НМР створюються і функціонують творчі групи та секції педагогів, науково-дослідницькі об'єднання;

·         НМР створена для концентрації управління щодо вирішення основного завдання: реалізації концепції діяльності НВК, що вимагає значних зусиль з науково-практичного пошуку, аналізу та прогнозування розвитку закладу.

Мета роботи НМР:

·         удосконалення навчально-виховного процесу;

·         підвищення професійної майстерності і творчого пошуку вчителів, педагогів-вихователів;

·         науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

·         навчання педагогічних кадрів.

Завдання НМР:

·         діагностика науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичної роботи в НВК;

·         розробка різних варіантів змісту освіти, навчальних планів і програм, нових методичних технологій організації навчально-виховного процесу в НВК;

·         створення і організація творчих (постійних і тимчасових) груп і об'єднань вчителів, педагогічних працівників.

Зміст діяльності НМР:

·         вирішує і проводить вибір і розробку різних варіантів змісту освіти,
навчальних планів, програм, підручників, технологій, форм і методів навчально-виховного процесу і способів їх реалізації;

·         організовує роботу з підвищення інноваційного педагогічного досвіду;

·         формує мету і завдання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, методичного навчання педкадрів;

·         здійснює планування, організацію і регулювання методичних кадрів, розвитку їх творчої ініціативи, поширення досвіду передового навчання, аналізу і оцінки його результатів.

5.13. В НВК створюється постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

Педагогічна рада:

·         розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

·         обґрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ про моральне та матеріальне заохочення учнів.
застосування стягнень;

·         організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

·         розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менш чотирьох разів на рік.

5.14.   Учнівські збори класу та конференція учнів - колективні органи учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою НВК є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань НВК на основі їх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори класу:

·         обирають органи учнівського самоврядування класу;

·         висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

·         обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

·         обирають делегатів на загальношкільну учнівську конференцію.

Учнівські збори класу проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на чверть.

Учнівська конференція:

·         обирає органи учнівського самоврядування НВК- раду гімназистів;

·         висуває своїх працівників для участі в роботі органів громадського самоврядування НВК;

·         обговорює питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

·         обирає делегатів на конференцію НВК.

Конференція проводиться в разі гострої потреби, але не рідше одного разу на рік.

5.15.   Батьківські збори класу - колективний орган батьківського самоврядування:

·         обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування НВК

·         залучають батьків для участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

·         вносять на розгляд ради НВК, педагогічної ради, директора НВК та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та НВК;

·         запрошують педагога-організатора, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації НВК для обговорення стану і перспектив роботи класу і НВК, а також роз'яснення окремих питань, що турбують батьків.

5.16.   В НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

VI. Матеріально - технічна база

6.1.     Матеріально - технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

6.2.     Майно НВК належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, статуту НВК та укладених ним угод.

6.3. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також двох спортивних залів, актового залу, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, комп'ютерного кабінету, їдальні, кімнати психологічного розвантаження.

6.4. НВК користується приміщеннями, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів, України від 14 червня 2000 року № 964, власним статутом і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.5. Навчальний заклад має гуртожиток для учнів.

 

VII. Фінансово-господарська діяльність НВК

7.1.     Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі її кошторису.

7.2.     Джерелами формування кошторису є:

·         кошти засновника (засновників);

·         кошти місцевого бюджету , що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

·         кошти фізичних, юридичних осіб;

·         кошти, отримані від надання НВК платних послуг;

·         прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

·         кредити та інвестиції банків;

·         добровільні грошові внески юридичних та фізичних осіб.

7.3.     У НВК створюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу). Цей фонд формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти НВК зберігаються на його рахунку в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи.

За наявності фінансових можливостей (асигнувань) НВК можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються НВК згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради НВК, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

7.4. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов роботи колективу.

7.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку в НВК визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника НВК бухгалтерський облік може вестися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.6. НВК має право користуватися коротко- і довгостроковими кредитами.
Короткостроковий кредит використовується НВК для здійснення його поточної діяльності. Довгостроковий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази НВК з подальшим погашенням кредиту за рахунок його коштів.

7.7.     Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерство освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік можна здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.8.             Звітність НВК встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VIII. Міжнародне співробітництво

8.1.     НВК має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

8.2.     НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

IX. Контроль за діяльністю НВК

 

9.1.     Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2.     Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Рокитнівської райдержадміністрації.

9.3. Основною формою контролю за діяльністю НВК є його атестація, яка проводиться, як правило, не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

10.1.   Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник згідно з чинним законодавством у випадку:

·         відсутності кадрів;

·         відсутності коштів на утримання;

·         відсутності потреби в даному закладі.

Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).

10.3. При ліквідації чи реорганізації НВК учнями, які навчались в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства про працю України.

10.4. У випадку реорганізації НВК права та обов'язки гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства, або визначених закладів освіти.Новости

26 квіт. 2019
Відкрита виховна година
Чорнобиль:вчора,сьогодні,завтра.
25 квіт. 2019
Щодо зарахування до 1-го класу
Набір учнів
25 квіт. 2019
Ваканції
Наявність вакантних посад відсутня.


23 квіт. 2019
Список вулиць
Для батьків учнів,які підуть у 1 клас
18 квіт. 2019
Актуальне
Наша сторінка в Фейсбуці
1 квіт. 2019
1 квітня-День сміху
Людина без усмішки, Що скрипка без струн, Що море без чайки, Що будинок без хазяйки, Що кіт без хвоста. Тож нехай коти будуть з хвостами, А люди – з посмішками!